UVOZ AUTOMOBILA ZA INVALIDE

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanje  i Ministarstvo finansija su dale zajedničko uputstvo za uvoz automobila za invalide. Ovde prenosimo to uputstvo:

На основу члана 44. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и Закључка Владе 05 Број 401-1953/2017 од 10. марта 2017. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство финансија, утврђују

ПОСТУПАК

за остваривање права на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом

 

  1. Особа са инвалидитетом остварује право на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу путничког аутомобила или другог моторног возила конструисаног првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702 Царинске тарифе), укључујући „караван“ и „комби“ возила, осим теренских, која унесу или приме из иностранства за личну употребу ради запошљавања, образовања или побољшања друштвеног положаја (у даљем тексту: моторно возило), која је на основу споразума о слободној трговини, односно по основу члана 12. став 1. тачка 4) Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина („Сл. гласник РС“, бр. 48/10, 74/11, 63/13 и 8/17) ослобођена од плаћања увозних дажбина.
  2. Под особом са инвалидитетом која остварује право на рефундацију пореза на додату вредност подразумева се:

– особа са инвалидитетом са 100% телесног оштећења по једном основу;

– родитељ или старатељ детета са телесним оштећењем 100% по једном основу, о коме родитељ, односно старатељ непосредно брине;

– војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са 100% телесног оштећења.

  1. Право на рефундацију пореза на додату вредност остварује се на основу захтева поднетог на прописаном обрасцу Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (у даљем тексту: Министарство). Уз образац захтева који се може преузети на интернет презентацији Министарства, прилаже се следећа документација:

фотокопија личне карте,  односно  очитане личне  карте  –  о  идентитету личности;

–   потврда РФПИО о степену телесног оштећења особе са инвалидитетом, односно правноснажно решење надлежног органа о признавању својства ратног војног инвалида или цивилног инвалида рата – о степену телесног оштећења;

– оригинални примерак Јединствене царинске декларације за стављање робе у слободан промет (у даљем тексту: ЈЦИ) оверене од стране надлежног царинског органа (чиме се доказује и да је плаћен порез на додату вредност);

– образац о обрачуну царинског дуга.

  1. Уколико захтев за рефундацију пореза на додату вредност подноси родитељ или старатељ детета са телесним оштећењем 100% по једном основу. уз захтев се обавезно

прилаже и уверење надлежног органа старатељства да се родитељ, односно старатељ непосредно брине о детету, односно да је дете у отвореној заштити.

  1. ЈЦИ и образац обрачуна царинског дуга издаје надлежни царински орган.

ЈЦИ се попуњава у складу са Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку и оверава потписом и отиском печата од стране царинских органа чиме се потврђује да су окончане царинске формалности пуштања робе у слободан промет, односно извршено плаћање пореза на додату вредност.

Ради рефундације пореза на додату вредност Министарство проверава податке из ЈЦИ, са посебним нагласком на:

– Рубрику 8 (Прималац) – Прималац, односно увозник робе, је лице за чији рачун се подноси декларација и које је. у време прихватања декларације власник робе или има слична права располагања робом. Прималац може бити физичко и правно лице;

– Рубрику 36 (Повластица) – У ову рубрику уписује се шифра законског основа за ослобођење од плаћања царине, неплаћање царине, односно повећање или снижење стопе царине по Царинском закону, прописима донетим на основу тог закона, Закона о Царинској тарифи, по основу међународних уговора и споразума о слободној трговини порекла из Кодекса шифара (шифре: 21621, ЕU01, ЕF01F, ТR00I, АL01С ВА00С, МК00С, МD01С, МЕ00С и ХК00С);

– Рубрику 44 (Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења) – У ову рубрику се, поред осталих података, уписују подаци о физичком лицу – кориснику, коме се, уз испуњавање осталих предвиђених услова, може вршити рефундација пореза на додату вредност. Подаци о кориснику повластице у ову рубрику уписују се само у случајевима када физичко лице увози робу преко овлашћеног увозника;

– Рубрику А (Царинарница отпреме/извоза/одредишта) – У ову рубрику уписује се уписује се назив и шифра царинске испоставе, број и датум прихватања ЈЦИ.

Поред ЈЦИ уз захтев за рефундацију пореза на додату вредност се доставља и образац обрачуна царинског дуга, у коме се између осталих налази и податак о броју ЈЦИ који мора да буде идентичан са податком из Рубрике А пратеће ЈЦИ. Образац обрачуна царинског дуга са овереним ЈЦИ подразумева да је порез на додату вредност на увезену робу плаћен.

  1. О извршеним рефундацијама пореза на додату вредност Министарство води електронску евиденцију, која садржи: број и датум подношења захтева; име и презиме особе са инвалидитетом која увози моторно возило; ЈМБГ; адресу пребивалишта; датум издавања налога о рефундацији пореза на додату вредност и друге податке.
  2. Управа царина и Министарство непосредно сарађују и размењују податке о којима располажу у вези остваривања права на рефундацију пореза на додату вредност.
  3. Министарство рефундира средства пореза на додату вредност обрачунатог на вредност моторног возила у динарској противвредности максимално до износа од 10.000,00 евра, а исто право се може поново користити након истека три године од дана извршене рефундације средстава.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка  и социјална питања

МИНИСТАР

 

Министарство финансија                                                                                 МИНИСТАР

 

Ostavite odgovor

sobirs © 2014