Statut

 

САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

С   Т    А    Т    У    Т

Б е о г р а д, 2017. год.

 

 

У складу са одредбама чл.12 и чл.78 Закона о удружењима (Службени лист РС,бр.51/09), и чл.22 Статута Савеза организације бубрежних инвалида Р.Србије усвојеног на Скупштини Савеза 18.04.2010. год.,Скупштина Савеза,на свом заседању 02.07.2017.год.,усваја

С Т А Т У Т

САВЕЗА ОРГАНИЗАЦИЈА БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

(пречишћени текст)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Статут Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије ( у даљем тексту: Савез ) је основни општи акт Савеза којим се регулише: назив, седиште и област остваривања циљева, циљеви и задаци деловања, унутрашња организација, органи и чланство у Савезу, права, обавезе и одговорности чланица Савеза, начин избора и рада носилаца функција у Савезу, заступање и представљање Савеза у односима према трећим лицима, вршење надзора над радом изабраних органа, начин стицања и располагања средствима Савеза, начин доношења одлуке о престанку рада Савеза и располагање средствима након престанка рада, удруживање у друге облике организовања, начин остваривања јавности рада, доношење измена и допуна Статута и других општих аката Савеза, као и друге одредбе од значаја за рад и деловање Савеза.

Члан 2

Савез је удружење грађана.

Савез је добровољна, јединствена, самостална, невладина, непрофитна, социјално-хуманитарна организација особа са инвалидитетом, која окупља слободно удружене организације бубрежних болесника, особе на хемодијализи, трансплантиране, бубрежне инвалиде на перитонеумској и кућној дијализи и хроничне бубрежне инвалиде натериторији Републике Србије.

ЧланЗ

Основни облик организовања чланства су све организације бубрежних инвалида са статусом правног лица са територије Републике Србије, чији је начин рада и деловања уређен њиховим статутима и чије одредбе су у складу са одредбама овога Статута.

Члан4

Рад Савеза је јаван.

Савез делује на територији Републике Србије.

Члан 5

Назив Савезаје: САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. Седиште Савеза је у Новом Београду, улица Гандијева, број 89, блок 64.

Члан 6

Савез има статус правног лица са свим правима, одговорностима и обавезама утврђеним Законом о удружењима и другим прописима који уређују правила деловања правних лица.

Члан 7

Савез представља Извршни одбор као колективни извршни орган Савеза, а заступа га, у односима према трећим лицима, изабрани председник Савеза.

Члан8

Савез има печат округлог облика. На спољашњем ободу   печата исписан је пун назив Савеза:

Савез организација бубрежних инвалида Републике Србије, на српском језику, ћириличним

писмом.

Савез има свој амблем који указује на деловање Савеза. За пријем и отпремање поште, аката и

докумената Савез користи штамбиљ четвртастог облика.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА

Члан9

Савез је самосталан у остваривању својих циљева и задатака.

Циљеви Савеза су: побољшање услова живота особа на дијализи и подизање свести о проблемима бубрежних болесника као и упознавање одговорних лица и установа са истим. Ради остваривања својих циљева Савез нарочито:

– прикупља податке о свим бубрежним болесницима на територији Републике Србије,

 • обједињује и координира рад са свим организацијама бубрежних инвалида са статусом правног лица на територији Републике Србије,
 • ради на унапређењу права у области социјалне, здравствене и правне заштите и сигурности својих чланова,

– иницира, помаже и прати рад научних скупова и предавања на тему нефропатије, дијализе и

трансплантације,

– прати резултате у области истраживачког рада, као и развој и примену савремених метода лечења,

– прати и проучава све законе и друге прописе у циљу заштите права чланства,

– успоставља везе и шири сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству,

–   организује и пружа помоћ организацијама чланицама, око програма дијализе ван места боравка, (путовања, одмори),

– иницира активности у вези обезбеђивања опреме, потрошног материјала и лекова,

–     сараћује   са   дијализним    центрима,   фондовима   здравственог   осигурања   и   другим организацијама и институцијама, око побољшања услова и стандарда дијализа,

–  и спроводи све друге активности које доприносе квалитетнијем и садржајнијем раду Савеза а у складу са одредбама овог Статута.

Члан 10

У извршавању постојећих циљева Савез сарађује са надлежним органима и институцијама, установама и организацијама, Министарством рада и социјалне политике Републике Србије, Министарством здравља, Републичким заводом за здравствено осигурање као и предузећима, верским заједницама и удружењима грађана.

III ЧЛАНСТВО САВЕЗА

Члан 11

Чланице Савеза су све организације бубрежних инвалида са статусом правног лица на територији Републике Србије.

Чланице Савеза имају права и дужности утврђене овим Статутом.

Свако удружење регистровано на територији Р. Србије, које окупља бубрежне инвалиде, може

бити чланица Савеза, на основу слободно изражене воље.

Чланице су самосталне у свом раду и раде у складу са својим статутом и другим општим

актима.

Члан 12

У чланицама Савеза, чланови могу бити лица која прихватају одредбе Статута чланице, без обзира на пол, расу, политичку опредељеност и вероисповест, а њихово чланство је засновано на добровољној бази у циљу заштите интереса особа са инвалидитетом.

Члан 13

Чланице Савеза могу бити:

 • редовне,
 • придружене, помажуће и почасне.

Редовне чланице су све организације бубрежних инвалида са статусом правног лица на територији Републике Србије, чије чланство на основу слободно изражене воље прихвата Статут и програм Савеза.5

Редовне чланице су и организације родитеља деце дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника.

Придружене чланице могу бити организације пацијената дијализних центара без статуса правног лица.

Помажуће чланице могу бити правна и физичка лица која на известан начин доприносе спровођењу програмских активности Савеза. Помажуће чланице немају право учешћа у раду органа Савеза.

Почасне чланице су правна или физичка лица чији је допринос у раду и деловању Савеза утврђен као изузетан, а о чему одлуку доноси Извршни одбор. Оне, такође, немају право учешћа у раду органа Савеза. Право гласа на Скупштини Савеза имају само делегати редовних чланица Савеза.

Члан 14

Дужности чланица Савеза су да:

 • поштују Статут, одлуке и друга акта Савеза,
 • чувају углед Савеза као организације особа са инвалидитетом.
 • у међусобним односима негују и развијају солидарност и хуманост,
 • се несебично залажу за остваривање циљева и задатака Савеза,
  • се међусобно договарају, усаглашавају ставове о свим битним питањима за рад Савеза и његових органа,
 • спроводе одлуке Савеза и његових органа.

Члан 15

Редовне чланице Савеза имају право да:

 • преко својих представника учествују у деловању и раду Савеза,
 • бирају и буду бирани у органе и тела Савеза,
 • врше опозив својих представника у органе и тела Савеза сопственом одлуком или на захтев органа Савеза,
 • на начелима узајамности и равноправности учествују у доношењу и извршавању програма рада Савеза,
 • дају предлоге, мишљења и примедбе на рад органа Савеза,
 • преко органа Савеза дају иницијативе за унапређење здравствене, социјалне и других видова заштите бубрежних инвалида,
 • у решавању здравствених, социјалних, правних и других проблема захтевају помоћ и подршку Савеза, и
 • буду благовремено информисане о раду Савеза и његових органа.

Члан 16

Чланство чланица у Савезу престаје: иступањем, искључењем

престанком рада организације,чланице Савеза, престанком рада Савеза.6

Сматра се да је чланица иступила из Савеза ако о томе обавести Извршни одбор Савеза достављањем   оверене   и   потписане  Одлуке  о   иступању,   или   Одлуке  о   престанку  рада организације. Чланица се искључује из Савеза:

 • ако грубо повреди одредбе овог Статута,
 • ако својим радом угрожава реализацију циљева и задатака Савеза,
 • уколико, због неоправданих разлога, годину дана не учествује у раду Савеза,
 • ако делује противно законским одредбама о материјално финансијском пословању, а на основу извештаја надлежног државног органа.
 • ако својим деловањем наноси материјалну и моралну штету Савезу.

Уколико чланица, у периоду од 6 месеци, на учествује активно у раду Савеза, чланство мирује

шест месеци, с тим да је Савез у овом периоду обавезан да пружи стручну и сваку другу врсту

помоћи, у процесу рада и активирања чланице.

Поступак за искључење покреће Извршни одбор одлуком већине од укупног броја чланова ИО.

Првостепену одлуку доноси Извршни одбор. Она се доноси већином гласова чланова ИО и мора

да садржи поуку о правном леку.

На ову одлуку чланица има право приговора Скупштини Савеза у року од 30 дана од добијања

првостепене одлуке.

Коначну одлуку доноси Скупштина у року од 30 дана од доношења првостепене одлуке.

Члан 17

Чланови-представници чланица, на функцијама у органима Савеза могу бити искључени:

 • ако грубо повреде одредбе овог Статута,
 • ако недоличним понашањем ремете рад органа Савеза,
 • ако својим радом и понашањем угрожавају реализацију циљева и задатака органа Савеза. Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор Савеза. Одлука садржи поуку о правном леку, приговор на одлуку се упућује Скупштини Савеза у року од 15 дана од пријема одлуке. Право приговора имају члан и организација која га је делегирала. Одлука Скупштине је коначна.

Члан 18

Савез, по потреби, може да формира радна тела, комисије и секције. Одлуку о томе доноси Извршни одбор.

Тако формирана тела немају статус правног лица, односно немају својство органа управљања Савеза, и њихова функција је да помогну у реализацији плански постављених програмских активности Савеза.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ САВЕЗА

Члан 19

Организација, састав и начин рада органа и тела, уважавајући заступљеност чланица Савеза са статусом правног лица, општинског, међуопштинског и републичког нивоа, утврђује се уз пуно обезбеђивање равноправности и узајамно поштовање права и обавеза чланица Савеза.7

Члан 20

Органи Савеза су:

 • Скупштина,
 • Извршни одбор и
 • Надзорни одбор.

Мандат представника у органима Савеза траје четири године, са правом поновног избора за још

један мандатни период.

Мандат може да престане и пре истека рока из претходног става:

подношењем оставке и

опозивом од стране организације која га је изабрала.

Члан21

СКУПШТИНА је највиши орган рада и деловања Савеза. Скупштину чине све чланице Савеза.

Члан 22

Надлежности Скупштине Савеза су да:

 • доноси Статут Савеза и усваја измене и допуне истог,
 • разматра и усваја финансијски план, извештаје и програме рада,
 • разматра и усваја извештај о раду и финансијски извештај за протекли период,
 • усваја Пословник о раду Скупштине и друга нормативна акта,
 • бира радно председништво за сваку седницу Скупштине,
 • расписује изборе за органе Савеза,
 • верификује мандате чланова Скупштине,
 • бира чланове Извршног и Надзорног одбора,
 • бира председника и два потпредседника и секретара Савеза,
 • проглашава почасне чланове Савеза,
 • доноси одлуке у другостепеном поступку, по основу приговора и жалби,
 • одлучује о додели признања Савеза заслужним појединцима, институцијама и организацијама,
 • одлучује о приступању у међународним савезима и организацијама и бира представнике у те савезе,
 • одлучује о престанку рада Савеза и доноси одлуку о располагању имовином Савеза у случају престанка рада,
 • врши друге послове у складу са Законом, овим Статутом и другим општим актима Савеза.

Скупштина Савеза одлучује и о статусним променама Савеза.

Члан 23

Скупштина ради у седницама, које се одржавају најмање једном годишње, а по потреби и чешће. Седницом Скупштине руководи председник Скупштине, који се бира на седници Скупштине и два члана председништва, који се бирају за сваку седницу Скупштине. Мандат председника Скупштине је 4 године, са правом избора на још један мандат.

Мандат члана Скупштине траје 4 године, са правом поновног избора најош један мандат.

Седница Скупштине се може сазвати закључком Извршног одбора, Надзорног одбора или на

захтев 1/3 чланова Скупштине.

Позив за седницу се упућује најмање седам дана пре одржавања седнице.

Скупштина Савеза пуноважно одлучује ако седници присуствује више од 50% + 1 уписаних

представника у списак чланова Скупштине, а одлуке се доносе већином гласова чланова

Скупштине, осим када се одлучује о доношењу измена и допуна Статута, када је потребна

већина гласова укупног броја чланова Скупштине.

Члан 24

Одлучивање у Скупштини је јавно, сем у случајевима када Скупштина одлучи да се гласа на

други начин.

О раду Скупштине води се записник који мора да садржи податке о датуму, времену и месту

одржавања, имена присутних и одсутних чланова, одлуке, закључке као и време завршетка

седнице.

Записник потписују председавајући и записничар као и два оверивача. Исти се доставља

члановима најкасније у року од 14 дана.

Записник усваја Скупштина на наредној седници.

Ближе одредбе о раду Скупштине утврђују се Пословником о раду Скупштине.

Члан 25

ИЗВРШНИ ОДБОР је оперативни извршни орган Савеза и управља радом Савеза између две

седнице Скупштине.

У Извршном одбору остварује се принцип колективног рада, одлучивања и одговорности.

Чланове Извршног одбора бира Скупштина из свог састава.

Извршни одбор сачињава 7 чланова, који међу собом бирају председника Извршног одбора.

Сваки члан ИО има свог заменика који га мења у случају спречености.

Председник Извршног одбора замењује Председника Савеза када је он одсутан.

Одлуке Извршног одбора се доносе већином гласова од укупног броја чланова који чине ИО.

Извршни одбор заседа најмање једном у три месеца, а по потреби и чешће. Седнице Извршног

одбора сазива Председник Извршног одбора или његов заменик.

Чланови Извршног одбора су за свој рад одговорни Скупштини Савеза.

Мандат члана ИО је 4 године са правом поновног бирања на још један мандат.

Члан 26

Извршни одбор врши следеће послове:

 • руководи радом Савеза између две седнице Скупштине,
 • бира председника Извршног одбора,
 • спроводи одлуке и закључке Скупштине,
 • припрема и утврђује предлоге аката које доноси Скупштина,
 • припрема седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда,
 • предлаже програм рада и финансијски план Савеза уз верификацију Скупштине,

–  подноси Скупштини годишњи извештај о раду и финансијски извештај уз верификацију Скупштине,

 • покреће, усмерава и усклађује заједничке активности са својим чланицама, -управља имовином Савеза у складу са одлукама Скупштине Савеза,
  • одлучује по захтевима и другим представкама чланица у првом степену, – припрема и предлаже нормативна акта Савеза и
 • обавља друге послове по овлашћењу Скупштине којој је и одговоран.

Члан 27

НАДЗОРНИ ОДБОР бира Скупштина из редова својих чланова, или пак спољних сарадника,

стручњака за финансијско пословање, а на предлог чланица Скупштине.

Надзорни одбор је састављен од три члана који имају своје заменике.

Седницу Надзорног одбора сазива и њоме руководи председник Одбора, који се бира из редова

чланова Одбора, а у његовој одсутности замењује га члан кога Одбор одреди.

Надзорни одбор доноси одлуке простом већином гласова.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина Савеза јавним гласањем, већином гласова од

укупног броја чланова.

Мандат члана НО је 4 године, са правом поновног бирања на још један мандат.

Члан 28

Надзорни одбор разматра и врши надзор:

 • над правилном применом одредаба Статута и других аката Савеза,
 • над материјалним и финансијским пословањем Савеза,
 • над остваривањем права чланица Савеза,
 • над законитом применом аката Савеза,
 • над располагањем, коришћењем и прибављањем средстава за рад Савеза и
 • обавља друге послове надзора у складу са Статутом.

Члан 29

Надзорни одбор подноси Извештај о раду и одговоран је Скупштини. Извештај о раду подноси

једном годишње.

Надзорни одбор се састаје једном годишње.

При вршењу надзора, Надзорном одбору се, на захтев, морају ставити на увид сви потребни

подаци и документа.

О уоченим негативностима и незаконитостима, Надзорни одбор обавештава Извршни одбор и

Скупштину Савеза.

Члан 30

ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИК

ПРЕДСЕДНИК Савеза је лице овлашћено за материјално-финансијско пословања Савеза. Председник заступа и представља Савез према трећим лицима.

Председника бира и именује Скупштина Савеза,  на период од четири  године, са правом поновног избора за још један мандатни период.

Један од два Потпредседника Савеза замењује Председника у случају његове спречености и има

сва права и одговорности као и Председник.

Потпредседнике бира и именује Скупштина Савеза, на период од четири године, са правом

поновног избора за још један мандатни период.

Председник и Потпредседник Савеза за свој рад одговарају Скупштини Савеза.

Члан31

СЕКРЕТАР Савеза се бира из редова чланова Скупштине већином гласова укупног броја

чланова Скупштине.

Секретар Савеза помаже у реализацији одлука и закључака са седница органа Савеза, сарађује са

надлежним државним и локалним институцијама и органима, стара се о поштовању јавности

рада Савеза, сарађује са чланицама Савеза.

Мандат секретара Савеза је 4 године са правом бирања најош један мандат.

V ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА У САВЕЗУ

Члан 32

За обављање административних послова Савеза је ангажован ИЗВРШИЛАЦ послова.

Извршилац послова:

-помаже органима у припреми седница,

-ажурира документацију,

-завршава административне послове за које га овлашћује ИО.

Извршилац послова је плаћено лице, које се финансира од стране Савеза и ангажује према

потребама и могућностима Савеза.

VI ЈАВНОСТ У РАДУ САВЕЗА

Члан 33

Рад Савеза је јаван.

Јавност у раду Савеза се обезбеђује достављањем позива и материјала за седнице Скупштине,

Извршног одбора и Надзорног одбора, давањем информација у средствима јавног информисања,

одржавањем седница  органа  Савеза,  одржавањем  стручних  скупова  и  другим  облицима

оглашавања рада Савеза.

Оглашавање јавности о раду Савеза може се ограничити када то налаже општи интерес, или

када се разматрају материјали поверљиве природе који се према општем акту Савеза и Закона

сматрају пословном тајном.

Члан 34

За спровођење и поштовање одредаба Статута у вези јавности рада Савеза, одговорни су председник и секретар Савеза.

VII СРЕДСТВА И ИМОВИНА САВЕЗА

Члан 35

Савез може стицати средства, односно одређена права на средствима, и та средства користити за остваривање својих циљева утврђених Статутом и њима располагати сагласно Статуту и Закону.

Члан 36

Средства за рад Савез стиче:

-из средстава која су у складу са Законом о играма на срећу а преко надлежног Министарства

рада и социјалне политике Р. Србије,

 • путем донација од донатора и спонзора,
 • путем легата и других доброчиних аката,
 • путем других законом дозвољених извора стицања.

Члан 37

За остваривање својих циљева Савез може стицати ствари, новчана средства и материјална

права.

Савез односно његови органи користе средства у складу са њиховом природом и наменом,

односно циљевима и задацима Савеза, а сагласно својим општим актима.

У управљању средствима, органи Савеза предузимају мере у циљу   целисходног коришћења

средстава и спречавања незаконитости и других негативних појава.

Члан 38

Приходи и расходи Савеза се утврђују по врстама, и распоређују у складу са циљевима и

задацима Савеза, као и са програмом рада за посматрану годину.

План прихода  и  расхода  и  годишњи  обрачун  са  извештајем  о  оствареним   приходима  и

расходима за протеклу годину, усваја Скупштина истовремено са програмом рада.

Однос прихода и расхода утврђује се завршним рачуном. Евентуални  вишак прихода над

расходима уноси се као приход у финансијски план за наредну годину.

Члан 39

Начин материјално финансијског пословања и вођења евиденције средстава Савеза регулише се у складу са Законом о финансијском пословању.

Члан 40

Завршни рачун о извршењу финансијског плана Савеза за протеклу годину припрема Извршни одбор, а верификује Скупштина.

Члан41

Имовину Савеза чине покретне и непокретне ствари о којима се води прописана евиденција. Савез може стицати имовину куповином, преносом од стране друштвено правних лица, путем помоћи од стране физичких и правних лица, као и другим законом дозвољеним начинима. Имовином управља Извршни одбор Савеза.

Члан 42

На средствима којима располаже Савез врши се обрачунавање амортизације средстава и ревалоризација средстава у складу са постојећим прописима.

Члан 43

У случају престанка рада о имовини Савеза одлучује Скупштина Савеза двотрећинском већином гласова Скупштине у складу са одредбама овог Статута и Закона о удружењима.

Члан 44

Савез престаје са радом:

 • на основу одлуке надлежног органа,
 • ако то одлуче чланице удружене у Савез,
 • ако се трајније, највише годину дана не остварују циљеви и задаци због којих је основан Савез,
 • престанком рада свих организација чланица Савеза.

Члан 45

Иницијативу за престанак рада Савеза могу поднети органи Савеза и чланице Савеза. Иницијатива из претходног става мора бити писмено образложена.

Члан 46

Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина.

Председник Савеза је обавезан да у року од 15 дана од дана доношења коначне одлуке о престанку рада Савеза, обавести о томе надлежни орган ради брисања Савеза из Регистра удружења Агенције за привредне регистре.

13 VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47

Измене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово

доношење.

Тумачење одредаба овога Статута даје Скупштина Савеза.

Члан 48

Овај Статут ступа на снагу даном уписа у Регистар удружења Агенције за привредне регистре.

Члан 49

Чланице Савеза су дужне да усагласе своје статуте са Статутом Савеза, најкасније у року од 6 месеци од дана уписа Статута Савеза у Агенцији за привредне регистре.

Члан 50

 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза организације бубрежних инвалида Р. Србије од 18.04.2010. године.

Председавајући Скупштине

Раде Павловић

 

sobirs © 2014