Poslovnik

Na osnovu člana 25 a u skladu sa članom 26 Statuta SAVEZA ORGANIZACIJA BUBREŽNIH INVALIDA REPUBLIKE SRBIJE, Izvršni odbor na sednici održanoj 23.09.2018. godine usvojio je POSLOVNIK o radu Izvršnog odbora Saveza organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije
P O S L O V N I K
O RADU IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA ORGANIZACIJA BUBREŽNIH INVALIDA REPUBLIKE SRBIJE

I – OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Izvršnog odbora (IO) SAVEZA ORGANIZACIJA BUBREŽNIH INVALIDA REPUBLIKE SRBIJE.
Član 2.
Izvršni odbor radi na sednicama koje se održavaju četiri puta godišnje,po potrebi i češće a obavezno je održati minimum dve sednice – lično prisustvo .
Sednice se mogu održavati I elektronskim putem – komunikacija i glasanje elektronskom poštom.
Član 3.
Rad Izvršnog odbora je javan.
Usaglašen i overen zapisnik svih sednica Izvršnog odbora, dostavlja se svim članovima Izvršnog odbora u roku od 15 dana od dana donošenja zaključaka (elektronska sednica), ili dana zasedanja – lično prisustvo.
Zapisnik, na prijemnu poštansku adresu članice Saveza, dostavlja koordinator ili realizator programskih aktivnosti Saveza.
II – PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA
Član 4.
Član Izvršnog odbora Saveza dužan je da prisustvuje sednici Izvršnog odbora i da učestvuje u radu i odlučivanju.
Član Izvršnog odbora koji je sprečen da prisustvuje zasedanju Izvršnog odbora, dužan je da o tome na vreme obavesti predsednika ili zamenika predsednika Izvršnog odbora, lično, pisanim putem (pošta-hitna pošiljka, ili e-mail) ili telefonskim kontaktom.
Svaki član IO ima svog zamenika koji ga menja u slučaju sprečenosti. (ČLAN 25 stav 5)
Član 5.
Član Izvršnog odbora ima pravo da bude redovno obavešten o pitanjima iz delatnosti Saveza, o pitanjima iz delokruga rada Izvršnog odbora, o svim aktivnostima Izvršnog odbora Saveza, predsednika Saveza, potpredsednika Saveza, Nadzornog odbora Saveza i svim drugim relevantnim činjenicama čije mu je poznavanje potrebno radi vršenja funkcije člana Izvršnog odbora.
Član 6.
Član Izvršnog odbora Saveza dužan je upoznati se sa svim pitanjima vezanim za delatnost Saveza i Izvršnog odbora iz Člana 5. Poslovnika.
Član Izvršnog odbora dužan je o aktivnostima i radu Izvršnog odbora davati informacije članicama Saveza.
III – SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
A – SAZIVANjE SEDNICE
Član 7.
Sednicu Izvršnog odbora saziva predsednik Izvršnog odbora ili njegov zamenik.
Sednica Izvršnog odbora mora biti sazvana ukoliko zahtev podnese većina redovnih članica Saveza.
Sazivanje sednice Izvršnog odbora može predložiti i zahtevati svaka članica Saveza . Predlagač je, u tom slučaju, dužan, predsedniku Izvršnog odbora ili njegovom zameniku, dostaviti pisani materijal kojim obrazlaže svoj zahtev.
Predsednik Izvršnog odbora, ili njegov zamenik, dužan je po zahtevu, uz konsultacije sa svim članovima IO, odlučiti u roku od sedam dana i o tome obavestiti predlagača.

Član 8.
Poziv za sednicu Izvršnog odbora – lično prisustvo, upućuje se članovima najkasnije 15 dana, odnosno 7 dana (za sednicu elektronskom poštom), pre datuma određenog za održavanje sednice.
Poziv se upućuje pismeno – poštom, putem elektronske pošte (email), SMS porukom na mobilni telefon člana IO ili se član na sastanak poziva putem telefona.
Uz poziv se članovima IO obavezno i u istom roku – najkasnije 15, odnosno 7 dana pre datuma određenog za održavanje sednice, dostavlja predlog dnevnog reda sa odgovarajućim materijalima koji će biti razmatrani na sednici. Dnevni red sa pripadajućim materijalima može se dostaviti pismeno – poštom ili elektronskom poštom (e-mail).
Izuzetno, sednica Izvršnog odbora, u situacijama potrebnih hitnih aktivnosti, može se sazivati i u kraćem roku, a dnevni red se može predlagati i obrazlagati na samoj sednici.
Član 9.
Na sednicu Izvršnog odbora mogu se pozivati i predsednik i potpredsednici Saveza, članovi Nadzornog odbora, predsednik i potpredsednici Skupštine Saveza, te knjigovođa, koordinator – realizator programskih aktivnosti i druge osobe od značaja za rad Saveza.
Na sednicu Izvršnog odbora mogu se pozivati i predstavnici lokalne samouprave, predstavnici državnih organa i tela, kao i privrednih organizacija ukoliko njihovo učešće može koristiti radu Izvršnog odbora i Saveza.
Na sednice IO mogu se pozivati i predstavnici štampe i elektronskih medija.
B – DNEVNI RED SEDNICE
Član 10.
Dnevni red sednice Izvršnog odbora priprema i predlaže osoba koja po odredbama Poslovnika iz člana 7, stav 1, 2 i 3, saziva sednicu IO.
Svaki član Izvršnog odbora ima pravo da predloži izmene i dopune predloženog dnevnog reda.
Predlagač sazivanja sednice IO iz Člana 7. stav 3. dužan je dostaviti predlog dnevnog reda sednice sa detaljnim obrazloženjem i neophodnim radnim materijalima.
Svaka članica Saveza ima pravo predlaganja tačaka dnevnog reda. Obrazloženi predlozi se dostavljaju predsedniku ili zameniku predsednika IO.
Konačan -Dnevni red- sednice Izvršnog odbora utvrđuje se na početku zasedanja.
C – RAD NA SEDNICI
Član 11.
Sednicom Izvršnog odbora predsedava predsednik Izvršnog odbora.
U slučaju odsutnosti predsednika, sednicom predsedava zamenik predsednika Izvršnog odbora, a u slučaju da je odsutan i zamenik, sednicom predsedava najstariji član Izvršnog odbora.
Član 12.
Predsedavajući Izvršnog odbora Saveza otvara sednicu i utvrđuje da li je prisutan potreban broj članova određen Statutom i Poslovnikom
Shodno Članu 25. statuta Saveza, Izvršni odbor može da zaseda ako sednici prisustvuje najmanje 4 člana IO.
Ako se utvrdi da sednici ne prisustvuje potreban broj članova, sednica se odlaže.
O prisustvu članova na sednici vodi se pismena evidencija.
Po otvaranju sednice, predsedavajući Izvršnog odbora daje potrebna objašnjenja u vezi sa radom na sednici i o drugim relevantnim pitanjima.
Član 13.
Razmatranje po tačkama dnevnog reda vrši se po redosledu utvrđenom u dnevnom redu.
U toku sednice mogu se vršiti izmene u utvrđenom dnevnom redu ukoliko postoji saglasnost većine prisutnih članova I.O.
Član 14.
Na početku razmatranja svake tačke dnevnog reda, predsednik Izvršnog odbora ili zaduženi izvestilac, daju detaljna obrazloženja vezana za navedenu tačku dnevnog reda.

Član 15.
Na sednici niko ne može govoriti pre nego što zatraži i dobije reč od predsedavajućeg Izvršnog odbora.
Predsedavajući Izvršnog odbora daje reč članovima po redu prijavljivanja.
Učesnik u raspravi može govoriti samo o temi koja je na dnevnom redu, sažeto, jasno, s predlogom zaključka, trudeći se da utroši što manje vremena.
Predsedavajući Izvršnog odbora se stara da učesnik sednice, koji ima reč, ne bude ometan u izlaganju.

Član 16.
Glasanje na sednici je javno ukoliko Izvršni odbor, većinom prisutnih, ne odluči drugačije.
Glasanje se vrši dizanjem ruku ili poimenično, izjašnjavanjem prozivkom.
Članovi Izvršnog odbora mogu glasati «za» ili «protiv» predloga, a mogu se i uzdržati od glasanja.
Član 17.
Predlog se smatra usvojenim ako je broj glasova «za» veći od polovine prisutnih članova.
Ako je ukupan broj glasova «protiv» i «uzdržanih» veći od broja glasova «za», smatra se da je predlog odbijen.
Ako se posle glasanja utvrdi da je broj glasova «za» i broj glasova «protiv» zajedno sa «uzdržanim» od glasanja, jednak, vrši se ponovno glasanje.
U slučaju da se i ponovnim glasanjem ne dobije potrebna većina, smatra se da je predlog odbijen.
Član I.O. ima pravo da izdvoji mišljenje po svakom pitanju o kom se raspravlja na sednici.
Član 18
O svakom pitanju dnevnog reda Izvršni odbor donosi odgovarajuću odluku, zaključak ili uputstvo, utvrđuje stav, daje predlog, tumačenje, mišljenje, pokreće inicijativu i td.
Član 19.
Posle izvršenog glasanja predsedavajući Izvršnog odbora utvrđuje rezultat glasanja i objavljuje da je predlog o kome se glasalo usvojen ili odbijen.
Član 20.
O redu na sednici stara se predsednik Izvršnog odbora ili predsedavajući sednice.
Za povredu reda na sednici mogu se izreći sledeće mere:
-upozorenje -oduzimanje reči i -udaljenje sa sednice.
Član 21.
O radu tokom sednice IO vodi se pismeni zapisnik, sednica može da se tonski snima, a mogu se voditi i stenografske beleške ili video-tonski zapis.
Tonski, stenografski ili video-tonski zapis čine sastavni deo zapisnika.
Zapisnik vodi lice plaćeno za poslove koordinatora – realizatora programskih aktivnosti Saveza.
Ukoliko to nije moguće, zapisničara određuje predsedavajući sednice Izvršnog odbora.
Zapisnik sednice sadrži osnovne podatke o sednici: datum i vreme održavanja, podatke o prisutnim članovima i drugim licima, predloge i dopune dnevnog reda , dnevni red, odluke, zaključke, inicijative i drugo iz sadržaja rasprave sa rezultatima glasanja o pojedinim tačkama dnevnog reda.
Zapisnik potpisuje predsedavajući sednice Izvršnog odbora.
Zapisnik se stavlja na uvid svim članovima Izvršnog odbora, putem elektronske pošte u roku od 10 dana od dana zasedanja. Članovi IO mogu dati svoje mišljenje o zapisniku u roku od 3 dana od dana prijema elektronskom poštom.
Ukoliko postoje opravdane primedbe na zapisnik utvrđuje se saglasnost u vezi izmena zapisnika i vrše odgovarajuće izmene.
Član 22.
Akta koja donosi Izvršni odbor potpisuje predsednik Izvršnog odbora, ili zamenik predsednika IO, ukoliko je predsednik sprečen, ili predsednik Saveza, ako ne postoji mogućnost da akta potpišu predsednik i zamenik predsednika IO.

Član 23.
U slučaju smrti člana Izvršnog odbora, istupanja člana iz sastava, ili bilo kog drugog razloga koji bi ugrozio normalno funkcionisanje IO, isti, radi stvaranja uslova za obavljanje svojih dužnosti, može privremeno popuniti sastav, privremenim biranjem novog člana (kooptiranjem), do naredne Skupštine Saveza, ukoliko je broj članova Izvršnog odbora manji od pet.
Član 24.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom potvrđivanja (verifikovanja) od strane većine članova Izvršnog odbora.

Na sednici IO, 23.9.2018 .g.

Predsednik Izvršnog odbora
Novica Janković

sobirs © 2014