Naš cilj

savezSavez je dobrovoljna, jedinstvena, samostalna, nevladina, neprofitna, socijalno-humanitarna organizacija osoba sa invaliditetom, koja okuplja slobodno udružene organizacije bubrežnih bolesnika, osobe na hemodijalizi, transplantirane, bubrežne invalide na peritoneumskoj i kućnoj dijalizi i hronične bubrežne invalide na teritoriji Republike Srbije.
Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka.
Savez u ostvarivanju svojih ciljeva obavlja sledeće:
– prikuplja podatke o svim bubrežnim bolesnicima na teritoriji Republike Srbije,
– objedinjuje i koordinira rad sa svim organizacijama bubrežnih invalida sa statusom pravnog lica na teritoriji Republike Srbije,
– radi na unapređenju prava u oblasti socijalne, zdravstvene i pravne zaštite i sigurnosti svojih članova,…(U skladu sa odredbama čl.12 i čl.78 Zakona o udruženjima(Službeni list RS,br.51/09),i čl.22 Statuta Saveza organizacije bubrežnih invalida R.Srbije .)

sobirs © 2014